.
شنبه 26 خرداد 1403.
|

لیست محصولات مجموعه آموزش جغرافیای ابتدایی

 

ردیف عنوان تعداد
1 نقشه آموزشی زمین شناسی ایران 1 عدد
نقشه آموزشی آب و هوای ایران  1 عدد 
3 نقشه آموزشی اقتصادی ایران 1 عدد
4 نقشه آموزشی ایران و خاورمیانه 1 عدد
5 نقشه آموزشی پوشش گیاهی 1 عدد
6 کتاب اطلس آموزشی گنگ و گویا 1 عدد
7 نقشه آموزشی حوزه های آبریز ایران 1 عدد
8 نقشه آموزشی سیاسی ایران 1 عدد
9 کتاب اطلس آموزش ابتدایی ایران و جهان 1 عدد
10 کره جغرافیا فارسی 1 عدد
11 نقشه آموزشی زندگی جانوری ایران 1 عدد
12 نقشه آموزشی مردم شناسی ایران 1 عدد
13 نقشه آموزشی البرز مرکز 1 عدد
14 نقشه آموزشی ماهواره ای ایران 1 عدد
15 نقشه آموزشی کشور افغانستان 1 عدد
16 نقشه آموزشی کشور پاکستان 1 عدد
17 نقشه آموزشی کشور ترکمنستان 1 عدد
18 نقشه آموزشی کشور ترکیه 1 عدد
19 نقشه آموزشی کشور عراق 1 عدد
20 نقشه آموزشی طبیعی برجسته نمای ابران 1 عدد
21 نقشه آموزشی طبیعی برجسته نمای جهان 1 عدد
22 نقشه آموزشی طبیعی برجسته نمای قاره آسیا 1 عدد
23 نقشه آموزشی کشورهای آذربایجان و ارمنستان 1 عدد
24 نقشه آموزشی سیاسی قاره آمریکای سمالی 1 عدد
25 نقشه آموزشی کشاورزی و دامپروری ایران 1 عدد
26 نقشه آموزشی طبیعی برجسته نمای آمریکای شمالی 1 عدد
27 نقشه آموزشی طبیعی برجسته نمای اقیانوسیه 1 عدد
28 نقشه آموزشی سیاسی قاره آفریقا 1 عدد
29 نقشه آموزشی سیاسی قاره آمریکای جنوبی 1 عدد
30 نقشه آموزشی سیاسی قاره اروپا 1 عدد
31 نقشه آموزشی سیاسی قاره اقیانوسیه 1 عدد
32 نقشه آموزشی طبیعی برجسته نمای آمریکای جنوبی 1 عدد
33 نقشه آموزشی طبیعی برجسته نمای قاره آفریقا 1 عدد
34 نقشه آموزشی طبیعی برجسته نمای قاره اروپا 1 عدد
35 نقشه آموزشی سیاسی جهان 1 عدد
36 نقشه آموزشی سیاسی قاره آسیا 1 عدد