.
شنبه 26 خرداد 1403.
|

لیست اقلام مجموعه آموزش جغرافیای مقطع راهنمایی

ردیف  عنوان کالا  تعداد 
1 کتاب اطلس عمومی بزرگ ایران و جهان  1 عدد 
افلاک نما  1 عدد 
کره جغرافبایی  1 عدد 
4 نقشه آموزشی آب و هوای ایران 1 عدد
5 نقشه آموزشی اقتصادی اروپا 1 عدد
6 نقشه آموزشی اقتصادی ایران 1 عدد
7 نقشه آموزشی ایران و خاورمیانه 1 عدد
8 نقشه آموزشی برجسته نمای خلیج فارس 1 عدد
9 نقشه آموزشی پوشش گیاهی 1 عدد
10 نقشه آموزشی راه های ایران 1 عدد
11 نقشه آموزشی سیاسی ایران 1 عدد
12 نقشه آموزشی سیاسی جهان 1 عدد
13 نقشه آموزشی سیاسی قاره آسیا 1 عدد
14 نقشه آموزشی قاره آفریقا 1 عدد
15 نقشه آموزشی اروپا 1 عدد
16 نقشه آموزشی آمریکای جنوبی 1 عدد
17 نقشه آموزشی اقیانوسیه 1 عدد
18 نقشه آموزش طبیعی ایران 1 عدد
19 نقشه آموزشی طبیعی برجسته نمای آمریکای جنوبی 1 عدد
20 نقشه آموزشی طبیعی برجسته نمای آمریکای شمالی 1 عدد
21 نقشه آموزشی طبیعی برجسته نمای اقیانوسیه 1 عدد
22 نقشه آموزشی طبیعی برجسته نمای جهان 1 عدد
23 نقشه آموزشی طبیعی برجسته نمای قاره آسیا 1 عدد
24 نقشه آموزشی طبیعی برجسته نمای قاره آفریقا 1 عدد
25 نقشه آموزشی طبیعی برجسته نمای قاره اروپا 1 عدد
26 نقشه آموزشی کشاورزی و دامپروری ایران 1 عدد
27 نقشه آموزشی مردم شناسی ایران 1 عدد
28 نقشه آموزشی سیاسی قاره آمریکای شمالی 1 عدد
29 نگاره آموزشی پراکندگی زمین لرزه در جهان 1 عدد
30 نقشه آموزشی زندگی جانوری در ایران 1 عدد
31 نقشه ماهواره ای شمال خلیج فارس 1 عدد
32 نقشه آموزشی البرز مرکزی 1 عدد
33 نقشه آموزشی ماهواره ای ایران 1 عدد
34 نگاره آموزشی چهره زمین 1 عدد
35 نگاره آموزشی آتشفشان 1 عدد
36 نگاره آموزشی اقیانوس ها و جریانهای دریایی آب سرد و گرم در جهان 1 عدد
37 نگاره آموزشی منظومه شمسی و سیارات آن 1 عدد