.
شنبه 26 خرداد 1403.
|

لیست اقلام مدل های آناتومی مقطع راهنمایی

ردیف  عنوان کالا  تعداد 
مدل عضلات  1 عدد 
مدل کف پای سالم و بیمار  1 عدد 
مدل مقاطع سر  1 عدد 
4 مدل مقطع پوست با نمایش پلکانی لایه ها 1 عدد
5 مدل میتوز در سلول گیاهی 1 عدد
6 مدل قلب اندازه طبیعی 1 عدد
7 مدل DNA 1 عدد
8 مدل گوش چهار تکه 1 عدد
9 مدل اسکلت انسان کوچکتر از اندازه طبیعی 1 عدد
10 مدل نیم تنه انسان در 1/4 اندازه طبیعی 1 عدد
11 مدل ساختمان گل 1 عدد
12 مدل برگ دولپه 1 عدد
13 مدل دستگاه گوارش 1 عدد
14 مدل دستگاه ادراری 1 عدد
15 مدل ساقه با برش پلکانی  1 عدد
16 مدل سلول عصبی 1 عدد