.
شنبه 26 خرداد 1403.
|

لیست اقلام مجموعه مدل های آناتومی مقطع متوسطه

ردیف  نوع کالا  تعداد 
1 مدل دستگاه تنفس 1 عدد
2 مدل دستگاه گوارش 1 عدد
3 مدل ساقه با برش پلکانی 1 عدد
4 مدل سلول عصبی 1 عدد
5 مدل عضلات بدن (1/4 اندازه طبیعی) 1 عدد
6 مدل قلب چهار تکه (3 برابر اندازه طبیعی) 1 عدد
7 مدل کره چشم (5 برابر اندازه طبیعی) 1 عدد
8 مدل کلیه و نفرون و جسمک کلیوی 1 عدد
9 مدل اتصال زبان و حنجره 1 عدد
10 مدل اسکلت انسان (کوچکتر از اندازه طبیعی) 1 عدد
11 مدل برگ دولپه 1 عدد
12 مدل دستگاه تنلسلی زن 1 عدد
13 مدل دستگاه ادراری-تناسلی مرد (اندازه طبیعی) 1 عدد
14 مدل دستگاه عصبی خودکار(غیر ارادی) 1 عدد
15 مدل ابول و آلوئول ریه 1 عدد
16 مدل لقاح و مراحل رشد و نمو جنین انسان در ماه اول 1 عدد
17 مدل مراحل حاملگی 1 عدد
18 مدل مقاطع سر 1 عدد
19 مدل گوش 4 تکه (3 برابر اندازه طبیعی) 1 عدد
20 مدل معده (اندازه طبیعی) 1 عدد
21 مدل مغز 8 تکه (اندازه طبیعی) 1 عدد
22 مدل مقطع بینی 1 عدد
23 مدل مقطع پوست 1 عدد
24 مدل مقطع پوست با نمایش پلکانی لایه ها (75 برابر اندازه طبیعی) 1 عدد
25 مدل میتوز در سلول گیاهی 1 عدد
26 مدل نیم تنه انسان (1/2 اندازه طبیعی) 1 عدد
27 مدل DNA 1 عدد
28 مدل مفصل زانو 1 عدد