.
شنبه 26 خرداد 1403.
|

لیست اقلام مجموعه مواد شیمیایی زیست شناسی مقطع متوسطه

ردیف  عنوان کالا  مقدار  تعداد 
محلول لوگل  25 میلی لیتر  1 عدد 
محلول گیمسا  25 میلی لیتر  1 عدد 
محلول بلودومتیلن  25 میلی لیتر  1 عدد 
4 کلرید کبالت 20 گرم 1 عدد
5 فرمالدئید 150 میلی لیتر 1 عدد
6 اسید استیک 150 میلی لیتر 1 عدد
7 اکسید کلسیم 50 گرم 1 عدد
8 الکل اتیلیک 200 میلی لیتر 1 عدد
9 آگار 50 گرم 1 عدد
10 ساکاروز 25 گرم 1 عدد
11 گلوکز 25 گرم 1 عدد
12 نشاسته 25 گرم 1 عدد
13 الکل متیلیک 50 میلی لیتر 1 عدد