.
شنبه 26 خرداد 1403.
|

لیست اقلام مجموعه مواد شیمیایی مقطع متوسطه

 

ردیف  عنوان کالا  مقدار 
آب مقطر  500 میلی لیتر
آب ژاول  250 میلی لیتر
اتانول  500 میلی لیتر
4 آمونیوم دی کرومات 250 گرم
5 آمونیوم نیترات 150 گرم
6 آمونیوم کلراید 100 گرم
7 آلومینیوم پودر 100 گرم
8 آهن III کلرید 100 گرم
9 استیک اسید 150 میلی لیتر
10 استرانسیوم نیترات 50 گرم
11 بوریک اسید 100 گرم
12 باریم کلرید 250 گرم
13 باریم نیترات 50 گرم
14 پتاسیم فلز 10 گرم
15 پتایسم کرومات 100 گرم
16 پتاسیم دی کرومات 100 گرم
17 پتاسیم برمید 100 گرم
18 پتاسیم برومات 100 گرم
19 پتاسیم یدید 100 گرم
20 پتاسیم یدات 50 گرم
21 پتاسیم کلرید 250 گرم
22 پتاسیم پرمنگنات 50 گرم
23 پتاسیم نیترات 50 گرم
24 پودر فنل فتالیین 10 گرم
25 پارافین مایع 100 میلی لیتر
26 سدیم فلز 10 گرم
27 سدیم هیدروکسید 500 گرم
28 سدیم هیدروژن کربنات 100 گرم
29 سدیم استات 400 گرم
30 سدیم نیترات 50 گرم

 

ردیف  عنوان کالا  مقدار 
31  سدیم سولفات  150 گرم 
32  سدیم کلرید  250 گرم 
33 سرب II نیترات  100 گرم
34 سیم نیکروم  1 حلقه
35 فسفر پنتا اکسید  50 گرم
36 کاغذ صافی  1 بسته
37 کاغذ تورنسل آبی  1 بسته 
38 کاغذ تورنسل قرمز  1 بسته 
39 کاغذ کروماتوگرافی  1 بسته 
40 کاغذ PH  1 بسته 
41 کلسیم فلز  10 گرم 
42 کلسیم اکسید  250 گرم 
43 کلسیم هیدروژن کربنات  250 گرم 
44 کلسیم کلرید  250 گرم 
45 کلسیم نیترات  50 گرم 
46 کلسیم سولفات  100 گرم 
47 کربن تتراکلراید  50 میلی لیتر 
48 گوگرد  250 گرم 
49 گلیسیرین  250 میلی لیتر 
50 لیتیم فلز  10 گرم 
51 لیتیم کلرید  50 گرم 
52 مس II سولفات  500 گرم 
53 مس II نیترات  50 گرم 
54 نوار منیزیم  1 بسته 
55 نقره نیترات  100 گرم 
56 نشاسته  100 گرم 
57 نفت  100 میلی لیتر 
58  هیدروکلریک اسید  500 میلی لیتر 
59 ید جامد  100 گرم