تقدیرنامه ها

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه الزهراء

دانشگاه ارومیه

پارک علم و فن آوری خلیج فارس

پارک علم و فن آوری استان سمنان

پارک علم و فن آوری استان همدان