.
چهارشنبه 1 بهمن 1399.
|

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

تورنسل 250 میلی

تولوئن 1 لیتری

تولوئن 2.5 لیتری

تولوئن 20 لیتری

جیوه

جیوه(ll)اکسید(قرمز)

دی کلرو متان 1 لیتری

دی کلرو متان 2.5 لیتری

دی کلرو متان 20 لیتری

 

روغن ایمرسیون 250 میلی