.
شنبه 26 خرداد 1403.
|

مواد شیمیایی آموزشی

آب اکسیژنه(پراکسیدهیدروژن) 250میلی

آب برم(محلول برم) 30میلی

آب مقطر (2بار تقطیر) 250میلی

آسپرین

آلومینیوم اکسید

 

 

آلومینیوم سولفات(زاج سفید)

آلومینیوم کلراید

آلومینیوم(گرانول)

آمونیاک 250میلی

 

آمونیوم دی کرومات 250گرم