.
چهارشنبه 2 تير 1400.
|

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آمونیوم نیترات

 

آمونیوم هپتامولیبدات(4آبه)

آگار 100 گرم

آگار 50 گرم

 

 

اتر 250 میلی

اتیل استات 1 لیتری

اتیل استات 2.5 لیتری

اتیل استات20 لیتری

ارتوفسفریک اسید 1 لیتری

ارتوفسفریک اسید 2.5 لیتری