.
يكشنبه 26 ارديبهشت 1400.
|

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

نشاسته(قابل حل) 250 گرم

نشاسته(قابل حل) 500 گرم

نیترات نقره آزمایشگاهی 25گرم

نیترات نقره آزمایشگاهی 50گرم

نیتریک اسید 1 لیتری

نیتریک اسید 2.5 لیتری

نیتریک اسید 20 لیتری

نیکل(ll)کلراید

هیدروکسیل آمونیم کلرید

پارافین جامد(گرانول)