.
يكشنبه 26 ارديبهشت 1400.
|

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

پتاسیم نیترات

پتاسیم هیدروکسید(پتاس) آزمایشگاهی

پتاسیم کلراید 500گرم آزمایشگاهی

پتاسیم کلرید(محلول 3 مولار) 250 میلی

پتاسیم یدید 100 گرم

پتاسیم یدید 250 گرم

پترولیوم بنزن(پترولیوم اتر) 1 لیتری

پترولیوم بنزن(پترولیوم اتر) 2.5 لیتری

پترولیوم بنزن(پترولیوم اتر) 20 لیتری

پروپانول(||) 1لیتری