.
يكشنبه 26 ارديبهشت 1400.
|

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

ان-هگزان 2.5 لیتری

ان-هگزان 20 لیتری

 

بروموتیمول بلو 250 میلی

 

بروموکرزول پورپل

بروموکرزول گرین

بنزوئیک اسید

بوریک اسید 1000 گرم

بوریک اسید 250 گرم

تنتور ید 250 میلی

تورنسل (معرف)