.
يكشنبه 26 ارديبهشت 1400.
|

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

روی(پودر)

زایلن (گزیلول) 1 لیتری

زایلن (گزیلول) 2.5 لیتری

زایلن (گزیلول) 20 لیتری

سالسیلیک اسید 100 گرم

 

سالسیلیک اسید 500 گرم

ساکاروز 250 گرم آزمایشگاهی

سدیم تیوسیانات

سدیم سولفات 1000 گرم آزمایشگاهی

سدیم سولفات 250 گرم آزمایشگاهی