.
يكشنبه 26 ارديبهشت 1400.
|

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فرمالدئید(فرمالین) 1 لیتری

فرمالدئید(فرمالین) 2.5 لیتری

فرمالدئید(فرمالین) 20 لیتری

 

فرونیترات(نیترات آهن III)

فسفر پنتا اکسید

فنل فتالئین (معرف)

فنل فتالئین 250 میلی

فوشین(بازی)

فوشین(بازی) 250 میلی

لیتیم نیترات