.
يكشنبه 26 ارديبهشت 1400.
|

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

لیتیم کلرید

مالاشیت گرین(معرف)

متانول 1 لیتری

 

متانول 2.5 لیتری

متانول 20 لیتری

 

متیل اورانژ (معرف)

متیل اورانژ 250 میلی

متیل رد (معرف)

متیل گرین (معرف)

متیلن بلو (معرف)